Privacyverklaring juni 2022
Ariez BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ariez BV, Westzijde 22, 1506 EE  Zaandam, telefoonnummer +31 75 6429420

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ariez BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Ariez BV verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief of andere publicaties die u wilt ontvangen
  • Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Ariez BV maakt GEEN gebruik van computerprogramma’s of –systemen die geautomatiseerd besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Ariez BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de hiervoor vermelde doelen worden uw gegevens  tot maximaal 2 maanden na beëindiging van de dienstverlening bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden, uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u  (bijvoorbeeld Post.nl) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ariez BV blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Ariez BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij technische en functionele cookies kan dit wel tot gevolg hebben dat de website dan niet (goed) werkt.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bewaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ariez BV. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand over te dragen aan een door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar Ariez BV, bij voorkeur per e-mail naar privacy@ariez.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie eerst uw pasfoto, paspoortnummer, burgerservicenummer (BSN)  en MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart/onleesbaar voordat u deze meestuurt.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Ariez BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ariez BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar privacy@ariez.nl.

Websites van derden
Deze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere websites.

Ariez BV kan niet garanderen dat deze websites van derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan die op die websites worden ingevoerd of door die websites worden verzameld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring op de betreffende websites.

Wijziging van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op de website. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.